top of page

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató - EasyGo to USA Kft.

2020. április 15.
Dr. Juhász Péter
ügyvéd

Aktuális (2020-04-15)

Korábbi (2018-05-01)

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 1
Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat 2
2. Az egyes adatkezelések 3
2.1. Az EasyGo to USA Kft. szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés 3
Az adatkezelés célja 3
Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatás igénybevevőére (érintettre) 3
Az adatkezelő és elérhetőségei 3
Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa 3
A kezelt személyes adatok 3
16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése 4
Adatkezelés jogalapja 4
Ki férhet hozzá a szolgáltatás igénybevevőjének (érintett) személyes adataihoz 5
Hol tároljuk a szolgáltatás igénybevevőinek (érintett) személyes adatait 5
A szolgáltatás igénybevevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 5
Adatkezelés és tárolás ideje 5
A személyes adatok továbbítása harmadik országba 5
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán 5
2.2. Az EasyGo to USA Kft. által üzemeltetett easygotousa.org weboldal használatával és egyéb szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés 7
Az adatkezelés célja 7
Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatás igénybevevőére (érintettre) 7
Az adatkezelő és elérhetőségei 7
Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa 7
A kezelt személyes adatok 8
16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése 8
Adatkezelés jogalapja 8
Ki férhet hozzá a szolgáltatás igénybevevőjének (érintett) személyes adataihoz 9
Hol tároljuk a szolgáltatás igénybevevőinek (érintett) személyes adatait 9
A szolgáltatás igénybevevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 9
Adatkezelés és tárolás ideje 9
A személyes adatok továbbítása harmadik országba 9
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán 10
2.3. Az EasyGo to USA Kft. számlázással és könyveléssel összefüggő adatkezelése 10
Az adatkezelés célja 10
Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatás igénybe vevő személyekre (érintettekre) 10
Az adatkezelő és elérhetőségei 10
Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa 10
A kezelt személyes adatok 10
Adatkezelés jogalapja 10
Ki férhet hozzá a szolgáltatás igénybevevőjének (érintett) személyes adataihoz 11
Hol tároljuk a szolgáltatást igénybe vevő személyek (érintett) személyes adatait 11
A szolgáltatás igénybevevője (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 11
Adatkezelés és tárolás ideje 11
A személyes adatok továbbítása harmadik országba 11
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán 11
2.4. Az EasyGo to USA Kft. partnereinek, edzőinek adatkezelése marketingtevékenységgel összefüggésben 11
Az adatkezelés célja 12
Az adatkezelés várható hatása a partnerre, edzőre (érintettekre) 12
Az adatkezelő és elérhetőségei 12
Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa 12
A kezelt személyes adatok 12
Adatkezelés jogalapja 12
Ki férhet hozzá a partner, edző (érintett) személyes adataihoz 13
Hol tároljuk a partner, edző (érintett) személyes adatait 13
A partner, edző (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 13
Adatkezelés és tárolás ideje 13
A személyes adatok továbbítása harmadik országba 13
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán 13
2.5. Az EasyGo to USA Kft. panaszkezelésével összefüggő adatkezelés 14
Az adatkezelés célja 14
Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatás igénybevevőére (érintettre) 14
Az adatkezelő és elérhetőségei 14
Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa 14
A kezelt személyes adatok 14
Adatkezelés jogalapja 14
Ki férhet hozzá a szolgáltatás igénybevevőének (érintett) személyes adataihoz 14
Hol tároljuk a szolgáltatás igénybevevőének (érintett) személyes adatait 14
A szolgáltatás igénybevevője (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 15
Adatkezelés és tárolás ideje 15
A személyes adatok továbbítása harmadik országba 15
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán 15
2.6. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése pályázatok, önéletrajzok kapcsán 15
Az adatkezelés célja 15
Az adatkezelés várható hatása a felvételre jelentkezőre (érintettre) 15
Az adatkezelő és elérhetőségei 15
Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa 15
A kezelt személyes adatok 16
Adatkezelés jogalapja 16
Ki férhet hozzá a felvételre jelentkező (érintett) személyes adataihoz 16
Hol tároljuk a felvételre jelentkező (érintett) személyes adatait 16
A felvételre jelentkező (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 17
Adatkezelés és tárolás ideje 17
A személyes adatok továbbítása harmadik országba 17
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán 17
3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során 18
Tájékoztatáshoz való jog 18
Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog 18
Az érintett hozzáférési joga 19
Helyesbítéshez való jog 19
Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog” 19
Az adatkezelés korlátozásához való jog 20
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, ill. az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 21
Az adathordozhatósághoz való jog 21
Tiltakozáshoz való jog 21
Hozzájárulás visszavonásához való jog 21
4. Adatbiztonság 22
Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága 22
Az adatvédelmi incidens és annak kezelése 23
5. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat 24
Panaszjog 24
Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben 24
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 24
Kártérítési felelősség és sérelemdíj 25
6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája 26
7. Kapcsolat 27

1. Bevezetés

Az EasyGo to USA Kft. (székhelye: 2459 Rácalmás, Prekop Ferenc utca 15., a továbbiakban: „EasyGo to USA Kft.”, „szolgáltató” vagy „adatkezelő”) sportolóknak nyújt segítséget, hogy eljussanak az Egyesült Államokba sportösztöndíjjal. Ezzel kapcsolatosan egyéb információs szolgáltatási, médiareklám, ill. reklámügynöki tevékenységet folytat.
 

Az EasyGo to USA Kft. mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató” vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön mint az adatkezelés érintettjének és az adatkezelésben közreműködő felhasználónak személyes adatait (a továbbiakban mint „érintett” vagy „szolgáltatást igénybe vevő”). Az EasyGo to USA Kft. adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.
 

Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal a jelen szabályzat Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken, hogy megválaszolhassuk kérdéseit.
 

Az EasyGo to USA Kft. kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak biztonságban tartása érdekében az EasyGo to USA Kft. megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, ill. tevékenysége szerint.

Jelen tájékoztató ismerteti az EasyGo to USA Kft. adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak.

Az EasyGo to USA Kft. a fenti személyes adatokat elsősorban azért kezeli, hogy a partnereivel kötött szerződéseket teljesítse. A szolgáltatás nyújtása kapcsán megvalósuló adatkezelésben több személy, ill. szereplő vesz részt. Az Ön személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az adatkezelő az EasyGo to USA Kft.
 

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 

Az EasyGo to USA Kft. által megvalósuló adatkezelésben több személy, ill. szereplő vesz részt.

Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, ill. az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, ill. nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit.
 

Az adatkezelésért a szolgáltatást igénybevevői felé elsősorban az adatkezelő EasyGo to USA Kft. tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Az adatkezelő által elkövetett hibákért kizárólag maga az adatkezelő felel. Az EasyGo to USA Kft. tehát közvetlenül Öntől kapja meg az Ön személyes adatait.
 

Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, vagyis az EasyGo to USA Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Az egyes adatkezelések
 

2.1. Az EasyGo to USA Kft. szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja


Az EasyGo to USA Kft. tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy Ön az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudja venni, ill. az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokat megfelelően tudja az Ön részére teljesíteni.

Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatást igénybe vevőre (érintettre)
A szolgáltatást igénybe vevő számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a szolgáltatás teljesítése kapcsán szerződés alapján szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei:
A fenti adatkezelésben az adatkezelő az EasyGo to USA Kft.
székhely és levelezési cím: Magyarország 2459 Rácalmás, Prekop Ferenc utca 15.
e-mail cím: info@easygotousa.org
telefonszám: 06 70 608 0073
web: https://www.easygotousa.com/
Az EasyGo to USA Kft. képviselője: Molnár Balázs ügyvezető
Az EasyGo to USA Kft. adatvédelmi felelőse: Molnár Balázs adatvédelmi felelős.
adatvédelmi felelős e-mail címe: info@easygotousa.com
adatvédelmi felelős telefonszáma: 06 70 608 0073

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
Az EasyGo to USA Kft. által nyújtott szolgáltatás igénybe vevői, partnerei azok, akik az EasyGo to USA Kft. szolgáltatásait igénybe veszik. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a szolgáltatást igénybe vevő sportolók, illetve a szüleik, valamint az Egyesült Államokban dolgozó egyetemi edzők.

 

A kezelt személyes adatok
Az Ön alábbi személyes adatait kezeli az EasyGo to USA Kft. a szolgáltatás nyújtása érdekében:
Sportolók személyes adatai:
Személyazonosító adatok: név, lakcím, születési idő
Kapcsolattartási adatok: e-mail cím, telefonszám

Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos adatok: szolgáltatást igénybe vevő által folytatott sportág, az adott sportág folytatásában releváns adatok (pl.: testsúly, magasság, eredmények stb.)

 

Sportolók szüleinek személyes adatai:
Személyazonosító adatok: szülő neve, lakcíme
Kapcsolattartási adatok: e-mail cím, telefonszám

 

Edzők személyes adatai:
Személyazonosító adatok: név, lakcím, születési idő
Kapcsolattartási adatok: e-mail cím, telefonszám

 

Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos adatok: szolgáltatás igénybe vevő által képviselt sportág és programleírás. Továbbá minden olyan adat, amely a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

 

16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése
Társaságunk tevékenysége során 16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatait is kezeli.

Társaságunk adatkezelőként 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes engedélye alapján kezelheti. A szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyét az adatkezelő egy erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kéri be, amely nyomtatvány az adatkezelés időtartama alatt megőrzendő.

 

Adatkezelés jogalapja
Az Ön adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

 

Másrészt az EasyGo to USA Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a megrendeléseivel összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

A jogos érdek megvizsgálása végett az adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végzett.

 

Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adataihoz?
A szolgáltatást igénybe vevő fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző EasyGo to USA Kft. és munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férnek hozzá:

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: AttractSoft GmbH
Székhely: Németország 24118 Kiel, Schauenburgerstraße 116.

Cégnév: Zetta Hosting Solutions Ltd.
Székhely: Bulgária 1172 Sofia, Izgrev District, rd. DIANABAD, bl.11. entr. D, fl.3, ap.98.

 

Hol tároljuk a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adatait
Az EasyGo to USA Kft. a szolgáltatás igénybe vevő személyes adatait a németországi, illetve a bulgáriai székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja.

 

A szolgáltatást igénybe vevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni az EasyGo to USA Kft. szolgáltatásait. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje
Az EasyGo to USA Kft. az Ön személyes adatait legrövidebb ideig a szerződés teljesítéséig tárolja. Továbbá a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy az igénybe vett szolgáltatásokkal összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A megrendelő személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A fenti adatkezeléssel összefüggésben társaságunkon keresztül profilalkotás valósul meg. Társaságunk profilalkotást nem végez.

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb termékeinket kínáljuk fel, ill. szokásaihoz jobban igazodó weboldalt tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

Google: A https://www.easygotousa.org/ a Google LLC. Google Analytics és a Google LLC. Youtube szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google Analytics és Youtube cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google LLC. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google LLC. Adatvédelmi irányelvei a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

A Google LLC. weboldalán a Google LLC. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookiek letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A Google adatkezelésének beállításait itt módosíthatja:
https://privacy.google.com

Facebook, Instagram: A https://www.easygotousa.com/ a Facebook Inc. szolgáltatását weboldala keretében használja. A Facebook, ill. Instagram cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Facebook segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Facebook Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Facebook Inc. Adatvédelmi irányelvei a https://www.facebook.com/privacy/explanation honlapon érhető el.

A Facebook Inc. weboldalán a Facebook Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Twitter: A https://www.easygotousa.org/ a Twitter Inc. szolgáltatását weboldala keretében használja. A Twitter cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Twitter segítségével.

A cookie-k által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Twitter Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Twitter Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Twitter Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Twitter Inc. Adatvédelmi irányelvei a https://twitter.com/en/privacy honlapon érhető el.

A Twitter Inc. weboldalán a Twitter Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies.

2.2. Az EasyGo to USA Kft. által üzemeltetett easygotousa.org weboldal használatával és egyéb szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja
Az EasyGo to USA Kft. által üzemeltetett easygotousa.org weboldal használatához szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy Ön az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudja venni, ill. az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokat megfelelően tudja az Ön részére teljesíteni. Az EasyGo to USA Kft. egy kapcsolattartási felületet biztosít az easygotousa.com regisztrált felhasználóinak, akiknek lehetőségük van arra, hogy az oldalon regisztrált más felhasználókkal (sportolókkal és edzőkkel) kapcsolatba tudjanak lépni. Valamint az EasyGo to USA Kft. az általa üzemeltetett easygotousa.org weboldal keretében lehetőséget biztosít arra, hogy a weboldal még nem regisztrált látogatói kérdéseket intézhessenek az EasyGo to USA Kft. munkatársaihoz.

Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatást igénybe vevőre (érintettre)


A szolgáltatást igénybe vevő számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezeléssel az érintett más regisztrált felhasználókat tud felkeresni, valamint az EasyGo to USA munkatársaihoz tud kérdést intézni.

Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben az adatkezelő az EasyGo to USA Kft.
székhely és levelezési cím: Magyarország 2459 Rácalmás, Prekop Ferenc utca 15.
e-mail cím: info@easygotousa.com
telefonszám: 06 70 608 0073
web: https://www.easygotousa.com/
Az EasyGo to USA Kft. képviselője: Molnár Balázs ügyvezető
Az EasyGo to USA Kft. adatvédelmi felelőse: Molnár Balázs adatvédelmi felelős.
adatvédelmi felelős e-mail címe: bmolnar@easygotousa.org
adatvédelmi felelős telefonszáma: 06 70 608 0073

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
Az EasyGo to USA Kft. által nyújtott szolgáltatás igénybe vevői, partnerei azok, akik az EasyGo to USA Kft. szolgáltatásait igénybe veszik. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az easygotousa.org weboldal regisztrált felhasználói (sportolók, edzők), valamint látogatói.

A kezelt személyes adatok
Az Ön alábbi személyes adatait kezeli az EasyGo to USA Kft. a szolgáltatás nyújtása érdekében:


Sportolók személyes adatai:
Személyazonosító adatok: név, lakcím, születési idő
Kapcsolattartási adatok: e-mail cím, telefonszám

Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatok: szolgáltatás igénybe vevő által folytatott sportág, az adott sportág folytatásában releváns adatok (pl.: testsúly, magasság, eredmények stb.)

 

Edzők személyes adatai:
Személyazonosító adatok: név, lakcím, születési idő
Kapcsolattartási adatok: e-mail cím, telefonszám

Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos adatok: szolgáltatás igénybe vevő által képviselt sportág

Továbbá minden olyan adat, amely a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése
Társaságunk tevékenysége során 16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatait is kezeli.

Társaságunk adatkezelőként 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes engedélye alapján kezelheti. A szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyét az adatkezelő egy erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kéri be, amely nyomtatvány az adatkezelés időtartama alatt megőrzendő.

Adatkezelés jogalapja
Az Ön adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Másrészt az EasyGo to USA Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a megrendeléseivel összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A jogos érdek megvizsgálása végett az adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végzett.

Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adataihoz
A szolgáltatást igénybe vevő fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző EasyGo to USA Kft. és munkatársai, valamint az easygotousa.org weboldal regisztrált felhasználó férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férnek hozzá:

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: AttractSoft GmbH
Székhely: Németország 24118 Kiel, Schauenburgerstrabe 116.

Cégnév: Zetta Hosting Solutions ltd.
Székhely: Bulgária 1172 Sofia, Izgrev District, rd. DIANABAD, bl.11. entr. D, fl.3, ap.98.

Hol tároljuk a szolgáltatás igénybe vevő (érintett) személyes adatait
Az EasyGo to USA Kft. a szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait a németországi, illetve a bulgáriai székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja.

A szolgáltatást igénybe vevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni az EasyGo to USA Kft. webes szolgáltatásait, nem fog tudni kapcsolatba lépni más regisztrált felhasználóval az easygotousa.org weboldalon keresztül. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje
Az EasyGo to USA Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy az igénybe vett szolgáltatásokkal összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba


A megrendelő személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A fenti adatkezeléssel összefüggésben társaságunkon keresztül profilalkotás valósul meg (lásd 5/6. oldal).

2.3. Az EasyGo to USA Kft. számlázással és könyveléssel összefüggő adatkezelése

Az adatkezelés célja
A szolgáltatások ellenértékéről az EasyGo to USA Kft. a hatályos jogszabályok értelmében köteles számlát kiállítani a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére. A számlakiállítással összefüggésben az EasyGo to USA Kft. kezeli a szolgáltatást igénybe vevő személyek számlázási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy az EasyGo to USA Kft. eleget tegyen annak a jogszabályi kötelezettségének, hogy gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kell kiállítania.

Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatást igénybe vevőre személyekre (érintettekre)
A szolgáltatást igénybe vevő számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a szolgáltatás igénybe vétele kapcsán szerződés alapján szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben az adatkezelő az EasyGo to USA Kft.
székhely és levelezési cím: Magyarország 2459 Rácalmás, Prekop Ferenc utca 15.
e-mail cím: info@easygotousa.com
telefonszám: 06 70 608 0073
web: https://www.easygotousa.com/
Az EasyGo to USA Kft. képviselője: Molnár Balázs ügyvezető
Az EasyGo to USA Kft. adatvédelmi felelőse: Molnár Balázs adatvédelmi felelős.
adatvédelmi felelős e-mail címe: bmolnar@easygotousa.org
adatvédelmi felelős telefonszáma: 06 70 608 0073

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
Az EasyGo to USA Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybe vevői az érintettek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a szolgáltatás igénybe vevői.

A kezelt személyes adatok


Az Ön alábbi személyes adatait kezeli az EasyGo to USA Kft. a számlakiállítás és könyvelés ellátása érdekében:
Személyazonosító adatok: szolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, adószáma
Kapcsolattartási adatok: e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adataihoz
A szolgáltatást igénybe vevő fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző EasyGo to USA Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Könyvelés
Cégnév: AUDIT-LINE Kft.
Székhely: 1107 Budapest, Balkán u. 12. földszint 1.

Tárhelyszolgáltató
Cégnév: AttractSoft GmbH
Székhely: Németország 24118 Kiel, Schauenburgerstrabe 116.

Cégnév: Zetta Hosting Solutions ltd.
Székhely: Bulgária 1172 Sofia, Izgrev District, rd. DIANABAD, bl.11. entr. D, fl.3, ap.98.

Jogszabályi előírás alapján személyes adatait továbbíthatjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

Hol tároljuk a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adatait
Az EasyGo to USA Kft. a szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait a németországi, illetve a bulgáriai székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja.

A szolgáltatást igénybe vevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
A szolgáltatást igénybe vevő köteles a kiállítandó számlákhoz szükséges adatait megadni, mivel a számla kiállításának kötelezettségét a jogszabály írja elő.

Adatkezelés és tárolás ideje
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) - (2) bekezdései alapján a számla, ill. annak kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje 8 év.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A szolgáltatást igénybe vevő adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán


A szolgáltatást igénybe vevő adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

2.4. Az EasyGo to USA Kft. partnereinek, edzőinek adatkezelése marketingtevékenységgel összefüggésben

Az adatkezelés célja
Az EasyGo to USA Kft. pályázati lehetőségeiről, ösztöndíjairól, valamint az EasyGo to USA Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló sportolókról marketing célú anyagokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön ezen lehetőségekről, sportolókról és ennek megfelelően az Ön számára fontos információkat eljuttassuk az Ön részére.

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú leveleket küldeni.

A marketing célú levélküldéssel összefüggésben az EasyGo to USA Kft. kezeli a partnerek, edzők elektronikus elérhetőségének adatait.

Az adatkezelés várható hatása a partnerre, edzőre (érintettekre)


A partner, edző számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a partnert, edzőt kb. havi gyakorisággal keresi meg az adatkezelő EasyGo to USA Kft. sportolói profilok, valamint pályázati, ill. ösztöndíj lehetőségek kiküldésével. A marketing anyagainkat e-mail címére küldjük elektronikus formában.

Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben az adatkezelő az EasyGo to USA Kft.
székhely és levelezési cím: Magyarország 2459 Rácalmás, Prekop Ferenc utca 15.
e-mail cím: info@easygotousa.com
telefonszám: 06 70 608 0073
web: https://www.easygotousa.com/
Az EasyGo to USA Kft. képviselője: Molnár Balázs ügyvezető
Az EasyGo to USA Kft. adatvédelmi felelőse: Molnár Balázs adatvédelmi felelős.
adatvédelmi felelős e-mail címe: bmolnar@easygotousa.org
adatvédelmi felelős telefonszáma: 06 70 608 0073

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
Az EasyGo to USA Kft. partnerei, megkeresett edzői azok, akiket az EasyGo to USA Kft. marketing anyagokkal keres meg. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a partnerek, edzők.

A kezelt személyes adatok
A partnerekről, edzőkről az alábbi személyes adatokat kezeli az EasyGo to USA Kft.:


Személyazonosító adatok: név
Kapcsolattartási adatok: e-mail cím

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában weboldalon keresztül, e-mailben történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ki férhet hozzá a partner, edző (érintett) személyes adataihoz


A partner, edző fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző EasyGo to USA Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férnek hozzá:

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: AttractSoft GmbH
Székhely: Németország 24118 Kiel, Schauenburgerstrabe 116.

Cégnév: Zetta Hosting Solutions ltd.
Székhely: Bulgária 1172 Sofia, Izgrev District, rd. DIANABAD, bl.11. entr. D, fl.3, ap.98.

Hol tároljuk a partner, edző (érintett) személyes adatait
Az EasyGo to USA Kft. az érintett személyes adatait a németországi, illetve a bulgáriai székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja.

A partner, edző (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
A partner, edző nem köteles a marketing anyagok küldéséhez szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül az EasyGo to USA Kft. a partner, edző részére hírlevelet nem fog tudni küldeni.

Adatkezelés és tárolás ideje
Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni. Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A szolgáltatást igénybe vevő adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A fenti adatkezeléssel összefüggésben társaságunkon keresztül profilalkotás valósul meg (lásd 5/6. oldal).

2.5. Az EasyGo to USA Kft. panaszkezelésével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja
Az EasyGo to USA Kft. kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy az által az EasyGo to USA Kft. szolgáltatásával szemben tett panaszt kezeljük. Az EasyGo to USA Kft. az Ön panaszát köteles megvizsgálni, és Önt annak eredményéről tájékoztatni. Személyes adatait az Ön panaszának kezelése érdekében kezeljük.

Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatást igénybe vevőre (érintettre)
A szolgáltatást igénybe vevő személy számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés az EasyGo to USA Kft. szolgáltatást igénybe vevők panaszának kezeléséhez szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben az adatkezelő az EasyGo to USA Kft.
székhely és levelezési cím: Magyarország 2459 Rácalmás, Prekop Ferenc utca 15.
e-mail cím: info@easygotousa.com
telefonszám: 06 70 608 0073
web: https://www.easygotousa.com/
Az EasyGo to USA Kft. képviselője: Molnár Balázs ügyvezető
Az EasyGo to USA Kft. adatvédelmi felelőse: Molnár Balázs adatvédelmi felelős.
adatvédelmi felelős e-mail címe: bmolnar@easygotousa.org
adatvédelmi felelős telefonszáma: 06 70 608 0073

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa


Az EasyGo to USA Kft. szolgáltatását igénybe vevői, akik az EasyGo to USA Kft. által nyújtott szolgáltatások tekintetében panaszt tesznek.

A kezelt személyes adatok
Az Ön alábbi személyes adatait kezeli az EasyGo to USA Kft. a panaszkezelés érdekében:
személyazonosító adatok panasztevő neve
kapcsolattartási adatok panasztevő lakcíme

Adatkezelés jogalapja


Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adataihoz
A szolgáltatást igénybe vevő személy fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző EasyGo to USA Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Hol tároljuk a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adatait


Az EasyGo to USA Kft. a panasztevő személyes adatait papír alapon a székhelyén tárolja.

A szolgáltatás igénybe vevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
A szolgáltatás igénybe vevője köteles a panaszkezeléshez szükséges adatait megadni, mivel a panasz kivizsgálását és az Ön részére címzett válasz megküldési kötelezettségét a jogszabály írja elő.

Adatkezelés és tárolás ideje


A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvhöz és az EasyGo to USA Kft. válaszához szükséges adatok megőrzési ideje 5 év.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A szolgáltatás igénybevevőjének személyes adatai továbbításra kerülnek harmadik országba – az Egyesült Államokba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A szolgáltatás igénybe vevőének személyes adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

2.6. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése pályázatok, önéletrajzok kapcsán

Az adatkezelés célja


Az EasyGo to USA Kft.-nél munkavállalási célból felvételre jelentkezők személyes adatait az adatkezelő EasyGo to USA Kft. abból a célból kezeli, hogy az Ön jelentkezését, pályázatát, önéletrajzát elbírálja, valamint a kiválasztott felvételre jelentkezővel munkaszerződést kössön.

Az adatkezelés várható hatása a felvételre jelentkezőre (érintettre)


A felvételre jelentkező számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a felvételre jelentkezés elbírálása érdekében szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei


A fenti adatkezelésben az adatkezelő az EasyGo to USA Kft.
székhely és levelezési cím: Magyarország 2459 Rácalmás, Prekop Ferenc utca 15.
e-mail cím: info@easygotousa.com
telefonszám: 06 70 608 0073
web: https://www.easygotousa.com/
Az EasyGo to USA Kft. képviselője: Molnár Balázs ügyvezető
Az EasyGo to USA Kft. adatvédelmi felelőse: Molnár Balázs adatvédelmi felelős.
adatvédelmi felelős e-mail címe: bmolnar@easygotousa.org
adatvédelmi felelős telefonszáma: 06 70 608 0073

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa


Az EasyGo to USA Kft. felvételre jelentkezői azok, akik az EasyGo to USA Kft.-vel munkaszerződést kívánnak kötni. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a felvételre jelentkezők.

 

A kezelt személyes adatok


Az Ön alábbi személyes adatait kezeli az EasyGo to USA Kft. a felvételre jelentkezések elbírálása érdekében:
Személyazonosító adatok: felvételre jelentkező neve, önéletrajzában feltüntetett adatok
Kapcsolattartási adatok: felvételre jelentkező telefonszáma, e-mail címe

Továbbá minden olyan adat, amely a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat során az adatkezelőhöz továbbításra kerül, ill. azok elbírálásához szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

Adatkezelés jogalapja


Az Ön adatainak kezelése munkaszerződés létrejötte érdekében szükséges. Személyes adatait kizárólag a munkaszerződés létrejöttével összefüggésben kezeljük.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Továbbá az adatkezelés jogszerűnek minősül a GDPR Preambulum (44) alapján, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

Ki férhet hozzá a felvételre jelentkező (érintett) személyes adataihoz


A felvételre jelentkező fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző EasyGo to USA Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: AttractSoft GmbH
Székhely: Németország 24118 Kiel, Schauenburgerstrabe 116.

Cégnév: Zetta Hosting Solutions ltd.
Székhely: Bulgária 1172 Sofia, Izgrev District, rd. DIANABAD, bl.11. entr. D, fl.3, ap.98.

Hol tároljuk a felvételre jelentkező (érintett) személyes adatait
Az EasyGo to USA Kft. a felvételre jelentkezők személyes adatait a németországi, illetve a bulgáriai székhelyű külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja.

A felvételre jelentkező (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, az EasyGo to USA Kft. nem fogja tudni az Ön jelentkezését, önéletrajzát, pályázatát elbírálni, ezáltal nem fog tudni Önnel munkaviszonyt létesíteni. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje


Az Ön személyes adatait az EasyGo to USA Kft. a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálását követő 1 hónapig tárolja.

Amennyiben a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálásra vagy visszavonásra kerül, úgy az EasyGo to USA Kft. az Ön személyes adatait a jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálását, valamint visszavonását követő1 hónapon belül törli.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba


A felvételre jelentkező személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A felvételre jelentkezők adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során

 

Önt mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja. Ebben az adatkezelésben az EasyGo to USA Kft. adatkezelő.

Lenti jogait a EasyGo to USA Kft.-vel szemben gyakorolhatja.

Az Önt mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán
- tájékoztatáshoz való jog,
- hozzáféréshez való jog,
- helyesbítéshez való jog,
- törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,
- korlátozáshoz való jog,
- tiltakozáshoz való jog,
- adathordozhatósághoz való joga,
- hozzájárulás visszavonásához való jog,
- panaszjog,
- bírósági jogorvoslathoz való jog.

Tájékoztatáshoz való jog
 

Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog
Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

 

Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő. A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül meg kell adnia. A 25 napos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.
 

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható.
 

Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor 25 napon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.
 

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.
 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, ill. másodpéldányának törlését.
 

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez.
 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, ill. valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, ill. az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 

Tiltakozáshoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

4. AdatbiztonságSzemélyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága


Az EasyGo to USA Kft. informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein találhatóak.

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az EasyGo to USA Kft. a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

Az EasyGo to USA Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), ill. természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. Az EasyGo to USA Kft. adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.

Az EasyGo to USA Kft. az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra az EasyGo to USA Kft.-hez. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében az EasyGo to USA Kft. megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése


Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, ill. tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

5. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat

Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?
 

Panaszjog


Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben
Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az EasyGo to USA Kft. esetében a tevékenységi helye szerinti bíróság a magyarországi bíróságok. Míg az EasyGo to USA Kft. székhelye szerint illetékes bíróság Székesfehérvári Járásbíróság, ill. speciális hatáskör esetén a Székesfehérvári Törvényszék.

A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Kártérítési felelősség és sérelemdíj


Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.

A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.

6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

7. Kapcsolat

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy adatkezelésünk kapcsán az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni, akkor kérjük, forduljon az EasyGo to USA Kft.-hez mint adatkezelőhöz.

Az adatkezelő az EasyGo to USA Kft.
székhely és levelezési cím: Magyarország 2459 Rácalmás, Prekop Ferenc utca 15.
e-mail cím: info@easygotousa.com
telefonszám: 06 70 608 0073
web: https://www.easygotousa.com/
web: https://www.easygotousa.org/
Az EasyGo to USA Kft. képviselője: Molnár Balázs ügyvezető
Az EasyGo to USA Kft. adatvédelmi felelőse: Molnár Balázs adatvédelmi felelős.
adatvédelmi felelős e-mail címe: bmolnar@easygotousa.org
adatvédelmi felelős telefonszáma: 06 70 608 0073

bottom of page